خرید آپارتمان در دیباجی تهران

دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه
سه خوابه / طبقه ششم
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
سه خوابه / طبقه سوم
چهار خوابه