خرید آپارتمان در دیباجی تهران

دو خوابه
دو خوابه
سه خوابه / طبقه ششم
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه
دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه
دو خوابه / طبقه اول
چهار خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه سوم
چهار خوابه