خرید آپارتمان در دیباجی جنوبی تهران

9
سه خوابه / طبقه سوم
دیباجی جنوبی دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
7
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه
دو خوابه
دو خوابه
سه خوابه