خرید آپارتمان در دماوند

بلوار بعثت پنج خوابه
نانورابنیه دو خوابه / طبقه اول
بلوار باهنر دو خوابه / طبقه چهارم
9
خیابان محک خیابان فرهنگیان 1 دانش دو خوابه / طبقه سوم
محک شقایق دو خوابه / طبقه اول
محک بهار شش خوابه
بلوار بعثت محدوده گیلاوند پنج خوابه
گیلاوند محک یادگار امام یاسر سه خوابه / طبقه چهارم
محک یادگار امام یاسر دو خوابه / طبقه سوم
محک یادگار امام یاسر دو خوابه / طبقه اول