خرید آپارتمان در دماوند

بلوار شهیدبهشتی خیابان میربابا دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 550 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بهشت...

مهردانشگاه دو خوابه / طبقه دوم

⚠️اصلاح امکانات⚠️ 🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 340 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گ...

دمادشت خیابان قائم دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 450 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قا...

خیابان محک فرهنگیان 2 اندیشه دو خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 450 میلیون تومان جهت: شرقی 🏬 تعداد طبقات: 5 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۲ #اندیشه 🔑 تعد...

مهر دانشگاه دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 340 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #...

خیابان محک خیابان ولیعصرشمالی سازمان آب دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 350 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #ولیعص...

بلوار شهیدبهشتی خیابان میربابا دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 470 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بهشت...

خیابان محک ولیعصر شمالی دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 350 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #ولیعص...

خیابان محک نگین سبز یک خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 345 میلیون تومان جهت: شمالی جنوبی دوکله 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند...

دمادشت , میدان گلها بوستان دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 550 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #می...

مهر دانشگاه دو خوابه / طبقه سوم

⚠️اصلاح امکانات⚠️ 🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 340 میلیون تومان جهت: جنوبی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محد...

خیابان سپاه مجتمع انبوه سازان دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 263 میلیون تومان جهت: شرقی غربی دو کله 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند...

خیابان محک خیابان 20 متری محک دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 805 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #محک #20_مت...

محدوده گیلاوند مهر دانشگاه دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 340 میلیون تومان جهت: جنوبی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_...

خیابان قائم دو خوابه / طبقه چهارم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 782 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قا...