خرید آپارتمان در دزاشیب تهران

1
دو خوابه / طبقه ششم
1
دو خوابه
1
سه خوابه / طبقه چهارم
1
سه خوابه / طبقه سوم
1
چهار خوابه / طبقه سوم
1
منطقه 1 - دزاشیب سه خوابه / طبقه سوم
1
دو خوابه / طبقه ششم
1
منطقه 1 - حکمت و دزاشیب دو خوابه / طبقه چهارم
1
دو خوابه / طبقه دوم
3
دو خوابه / طبقه سوم