خرید آپارتمان در خیابان پیروزی تهران

9
محدوده نبردشمالی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان پرواز فرعی یک خوابه / طبقه اول
خیابان پرستار،میدان 13آبان یک خوابه / طبقه اول
خیابان محصل دو خوابه / طبقه پنجم
بلوار ابوذر یک خوابه / طبقه اول
بلوار ابوذر یک خوابه / طبقه اول
خیابان 21متری دهقان دو خوابه / طبقه اول
محدوده نبرد شمالی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان پرستار شمالی یک خوابه / طبقه سوم
محدوده نبرد شمالی یک خوابه / طبقه سوم