خرید آپارتمان در خدابنده

میدان هجرت
خیابان آزادی

فروش آپارتمان 82 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39103
میدان معلم کوچه بانک ملی شعبه بازار

فروش آپارتمان 102 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39133
خیابان شهرداری جنب ماست بندی

فروش آپارتمان 100 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 39072
خیابان میعاد 1 یک خوابه

فروش آپارتمان 116 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27050
محوطه آپارتمانهای بنیاد مسکن دو خوابه / طبقه دوم
خیابان غدیر

فروش آپارتمان 82 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27017
محوطه مسکن مهر دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 90 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28366
محوطه مسکن مهر

فروش آپارتمان 95 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 28363
محوطه مسکن مهر طبقه سوم

فروش آپارتمان 290 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27794
خیابان کمربندی کوچه مسجد حضرت رقیه

فروش آپارتمان 170 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27793
روبروی شهرداری کوچه سریر یک خوابه

فروش آپارتمان 70 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27791
پشت سپاه یک خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 62 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27048
محوطه مسکن مهر یک خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 200 متری در قیدار خدابنده

کد آگهی 27009
خیابان امید 8