خرید آپارتمان در جیلارد دماوند

بلوار بهشتی خیابان میربابا دو خوابه / طبقه دوم
خیابان محک خیابان فرهنگیان 1 دانش دو خوابه / طبقه سوم
محک شقایق دو خوابه / طبقه اول
محک بهار شش خوابه
بلوار بعثت محدوده گیلاوند پنج خوابه
گیلاوند محک یادگار امام یاسر سه خوابه / طبقه چهارم
محدوده محک دو خوابه / طبقه همکف
محدوده محک شش خوابه
محوطه محک دو خوابه / طبقه همکف
محدوده محک دو خوابه / طبقه سوم
محوطه محک دو خوابه / طبقه دوم
محدوده محک شش خوابه
بلوار بهشتی سه خوابه / طبقه سوم
محدوده پارک محک دو خوابه / طبقه دوم