خرید آپارتمان در جیلارد دماوند

9
خیابان محک خیابان فرهنگیان 1 دانش دو خوابه / طبقه سوم
محک شقایق دو خوابه / طبقه اول
محک بهار شش خوابه
بلوار بعثت محدوده گیلاوند پنج خوابه
گیلاوند محک یادگار امام یاسر سه خوابه / طبقه چهارم
5
محدوده محک دو خوابه / طبقه همکف
محدوده محک شش خوابه
محوطه محک دو خوابه / طبقه همکف
محوطه محک دو خوابه / طبقه دوم
6
محدوده محک دو خوابه / طبقه سوم