خرید آپارتمان در جانبازان همدان

دو خوابه / طبقه چهارم

املاک زاگرس

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:212 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۶۳ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:5 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۲میلیارد و۲۸۰میلی...

سه خوابه / طبقه سوم

🏡کد:212 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۶۳ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:3 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۲میلیارد و۲۸۰میلی...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:212 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۶۳ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۲میلیارد و۲۸۰میلی...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:211 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۷۸ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد: 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۱۳۰میلیون...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:198 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان(خشک) 🔴متراژ:۷۸ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۲میلیون 🔴کل قیمت:۹۳۶میلیون 🔴وا...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:186 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان(خشک) 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۲میلیون و۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میل...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:172 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان(خشک) 🔴متراژ:۷۸ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو ۹۲...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:167 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان(خشک) 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۱۴...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:167 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان(خشک) 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۱۴...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:165 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۶ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۹۲۴میلیون 🔴وام: 🔴...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:162 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان(خشک) 🔴متراژ:۱۱۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۵میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۶۵...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:156 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۶۶ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۹۲۴میلیون 🔴وام: 🔴...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:131 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۰۰میلیو...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:117 🔴آپارتمان فروشی:جانبازان(خشک) 🔴متراژ:۱۰۵ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۴میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۴۷۰...