خرید آپارتمان در تهرانپارس تهران

یک خوابه / طبقه دوم
محدوده تهران پارس غربی میدان پروین یک خوابه / طبقه اول
5
خیابان 110 بین خیابان 105 و103 دو خوابه / طبقه پنجم
یک خوابه
دو خوابه
خیابان 192 غربی بین باقری و ایزدپناه دو خوابه / طبقه سوم
خیابان احسان خیابان عبدالهی یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان جشنواره خیابان سیری خیابان نباتی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان جشنواره روبروی اشراق
خیابان جشنواره روبروی اشراق