خرید آپارتمان در تهرانپارس تهران

خیابان 194 غربی بین عادل وزرین دو خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه
فلکه سوم خیابان صدو هشتادو هشت شرقی بین گیووکادوس طبقه سوم
خیابان استخر،بوستان دوازدهم غربی دو خوابه / طبقه چهارم
محدوده تهرانپارس شرقی خیابان 218 یک خوابه / طبقه دوم
محدوده تهرانپارس شرقی خیابان 188 بین131و133 یک خوابه / طبقه سوم
فلکه اول فرعی سه خوابه / طبقه ششم
خیابان استخر بوستان5 دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان 208غربی بین باقری و قزاقی دو خوابه / طبقه چهارم