خرید آپارتمان در تبریز

دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه یازدهم
سه خوابه / طبقه اول
محدوده فرشته جنوبی سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه