خرید آپارتمان در بلوار زینبیه همدان

طبقه دوم

قیمت هرمتر:2/900/000 این واحد آپارتمان بسیار شیک وباامکانات عالی بوده