خرید آپارتمان در بلوار گلشهر زنجان

فاز 6 دو خوابه
ابتدای پونک مجتمع مشکات دو خوابه
فاز 5 خیابان وصال 13 دو خوابه / طبقه اول
1
سه خوابه
5
فاز یک دو خوابه
1
فاز 3 دو خوابه / طبقه اول
فاز 1 دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه هفتم
دو خوابه / طبقه پنجم