خرید آپارتمان در باغ فیض تهران

دو خوابه
1
دو خوابه / طبقه همکف
1
یک خوابه / طبقه ششم
1
یک خوابه / طبقه اول
1
یک خوابه
1
دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان پیامبر مرکزی یک خوابه
خیابان مرکزی دو خوابه
1
باغ فیض سه خوابه
بزرگراه اشرفی اصفهانی دو خوابه