خرید آپارتمان در باغچه بان تبریز

دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه
یک خوابه / طبقه پنجم
کوی باغچه بان-اراضی حسابرسی-کوچه رز دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه اول