خرید آپارتمان در باغچه بان تبریز

محله باغچه بان دو خوابه / طبقه اول
محله باغچه بان دو خوابه / طبقه هفتم
دو خوابه / طبقه اول
چهار خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه سوم