خرید آپارتمان در بابل

بوستان نیلوفر آبی دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه
محله بابل دو خوابه / طبقه سوم
محله بابل سه خوابه / طبقه پنجم