خرید آپارتمان در بابل

محدوده امیرکبیر سه خوابه / طبقه پنجم

این فایل با کد۱۲۷ در دفتر ثبت شده

بلوار مادر شهرک پزشکان دو خوابه / طبقه ششم

ویو عالی سند ملک تحویل برج ۶ قابل معاوضه با ملک کوچکتر

دو خوابه / طبقه دوم
روغن نباتی دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه ششم
روغن نباتی دو خوابه / طبقه اول
طبقه پنجم
سینایی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان بازار دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم
گلستان دو خوابه / طبقه سوم
روغن نباتی دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم