خرید آپارتمان در ایلام

#پیش_فروش #واحد ✔️١٨٤متر ✔️٣خواب ✔️یك خواب مستر ✔️٢آشپزخانه ✔️٢بر ✔️جنوبی_شرقی ✔️پاركینگ ✔️انباری ✔️آسانسور 📌كل ساختمان٧طبقه(٥طبقه مسكو...

بلواردانشجو_روبروی دانشگاه آزاد

٩٤متر 💢٢خواب 💢كمد 💢كابینت 💢پاركینگ 💢انباری 💢آسانسور 💢٢بر 🔰كل ساختمان ٤طبقه هر طبقه ٤واحد میباشد(طبقه اول) 💰قیمت: ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠میلیون نقد +...

روش #واحد 🔻١٠٢متر 💢٢خواب 💢فول امكانات 💢مدارك تكمیل 💢فاقدپاركینگ 💢سند آزاد 💢یك بر 💢٥طبقه و ٩واحد(طبقه دوم) 💰قیمت: ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ میلیون 📍آ...

🔻١٣٠متر 💢٢خواب 💢خشك 💢فاقد پاركینگ 💢فاقد انباری 💢سال ساخت:٩٠به بالا 💢٤طبقه هر طبقه ٤واحد(طبقه چهارم) 💰قیمت: متری ٢.٣٠٠.٠٠٠ میلیون قیمت : 299...

🔻١١٥متر 💢٢خواب 💢سند آزاد 💢سقف كناف 💢روشویی و شیرآلات نصب 💢كولر گازی 💢پكیج 💢انباری 💢پاركینگ 💢آسانسور 🔰كل ساختمان٦طبقه(٤طبقه هر طبقه ٣واحد)(...

بلوار آزادی - آزادی٩ كوچه شهید كرمپور

٨٥متر 💢٢خواب 💢طبقه اول 💢جنوبی 💢كمد 💢كابینت 💢پكیج 💢گازصفحه ای 💢پرده 💢كاغذ دیواری 💢پاركینگ 💢آسانسور 💰قیمت: ١١٥.٠٠٠.٠٠٠میلیون نقد+٢٥.٠٠٠.٠٠...

متر:٨٢ ✔️٢خواب ✔️فول امكانات ✔️فاقدپاركینگ ✔️سندآزاد ✔️جنوبی ✔️طبقه ٤ 💰قیمت:492.000.000 میلیون

٧٥متر ✔️یك خواب ✔️كمد ✔️كابینت ✔️پركینگ ✔️انباری ✔️كف سرامیك ✔️آسانسور ✔️ساخت١٣٨٨ 📌٥طبقه و ٢٠واحد (طبقه٥) 📍آدرس:بلواردانشجو 💰قیمت: 35...

✔️١٠٧متر ✔️٢خواب ✔️كمد ✔️كابینت ✔️سقف كناف ✔️هود ✔️گاز ✔️پكیج ✔️كولر ✔️سند آزاد 📌٤طبقه و پیلوت(كلا٨واحد) 📌بر خیابان١٤متری 📍آدرس:٢٤متری...

🔻١٦٥متری 💢٣خواب(١٨ متری) 💢آشپزخانه كثیف و تمیز 💢كمد 💢كابینت 💢پكیج 💢اسپیلت 💢كف سرامیك 💢سال ساخت: ١٣٩٧ 💢سند آزاد 💢شمالی شرقی(٢بر) 💢كلا ٧ طبقه...

فروش #واحد 🔻٩٠متر 💢٢خواب 💢كمد 💢كابینت 💢پرده 💢كولر 💢كلا ساختمان ٤طبقه(طبقه سوم) 💢جنوبی-غربی 💰قیمت: ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ میلیون نقد + ١٥.٠٠٠.٠٠٠میلیو...

✔️٢٠١متر ✔️هرطبقه١٢٨متر ✔️سند آزاد ✔️آسانسور 📌درحال ساخت ٢طبقه و پیلوت 📌ملك فوق در مرحله گچ كاری میباشد 📌استحكام ٥طبقه 💰آدرس:مبارزان 💰قی...

#فروش #واحد ✔️١٢٠متر ✔️٢خواب ✔️فول امكانات ✔️كمد ✔️كابینت ✔️آسانسور ✔️پاركینگ ✔️جنوبی ✔️گذر ١٤متری ✔️سال ساخت ١٣٩٤ 📌٥طبقه٢واحدی(طبقه پنج...

#فروش #واحد ✔️١١٨متر ✔️٢خوابه ✔️یك خواب مستر ✔️پكیج ✔️شیرآلات ✔️پاركینگ بدون مزاحم ✔️شمالی-جنوبی ✔️سال ساخت1398 📌كلید نخورده 📍آدرس:بلوار...

#فروش #واحد ✔️٨٦متر ✔️٢خواب ✔️پكیج ✔️كولر ✔️گاز صفحه ای ✔️كمد ✔️كابینت ✔️هود ✔️آسانسور ✔️پاركینگ 📌طبقه٤ 📌دارای ١٤.٠٠٠.٠٠٠میلیون وام كه...