خرید آپارتمان در اندیشه فاز1 کرج

1
خیابان ارغوان نهم دو خوابه / طبقه اول
1
خیابان شاهدشرقی دو خوابه / طبقه سوم
1
خیابان دهم شرقی دو خوابه
1
خیابان اول شرقی دو خوابه / طبقه اول
1
خیابان هفتم شرقی یک خوابه
1
خیابان هشتم شرقی یک خوابه / طبقه دوم
1
خیابان یکم شرقی یک خوابه / طبقه اول
1
خیابان یازدهم غربی یک خوابه / طبقه اول
1
خیابان دوم شرقی یک خوابه / طبقه سوم
1
خیابان یازدهم غربی یک خوابه / طبقه اول