خرید آپارتمان در اندیشه

بلوار گلهای غربی خیابان 12 غربی دو خوابه / طبقه دوم
فازیک دو خوابه / طبقه سوم
بین 14 و15 شرقی دو خوابه / طبقه سوم
فاز یک طبقه اول
سه خوابه
خیابان 9 شرقی دو خوابه
خیابان 10 شرقی سه خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
خیابان چهارم شرقی دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه همکف
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان دهم شرقی دو خوابه / طبقه دوم
داخل فاز واقع درمرکز شهر دو خوابه / طبقه سوم
طبقه سوم
خیابان چهارم شرقی طبقه سوم