خرید آپارتمان در امیرآباد تهران

آزادگان دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه سوم
محدوده بالاتر از جلال دو خوابه / طبقه سوم
امیر آباد شمالی نرسیده به جلال دو خوابه / طبقه سوم
امیر آباد شمالی نرسیده به جلال سه خوابه / طبقه سوم
امیر آباد شمالی نرسیده به جلال سه خوابه / طبقه اول
امیرآباد شمالی دو خوابه / طبقه دوم
محدوده کارگر شمالی خیابان فکور دو خوابه / طبقه سوم
پایین تر از جلال دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان پروین اعتصامی دو خوابه
محدوده پروین اعتصامی دو خوابه
محدوده فاطمی دو خوابه
محدوده فاطمی دو خوابه / طبقه سوم
محدوده فاطمی دو خوابه / طبقه اول