خرید آپارتمان در المهدی تهران

خیابان فکوری کوچه حضرت امیر دو خوابه
خیابان زیتون سه خوابه / طبقه همکف
محدوده سردارشمالی یک خوابه / طبقه چهارم
1
خیابان امام رضا دو خوابه / طبقه سوم
1
محدوده پونک یک خوابه
1
خیابان امام رضا دو خوابه
1
خیابان فکوری دو خوابه / طبقه چهارم
1
خیابان فکوری سه خوابه / طبقه دوم
1
خیابان فکوری دو خوابه / طبقه اول
میدان فکوری دو خوابه / طبقه سوم