خرید آپارتمان در اعتمادیه همدان

سه خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
دو خوابه / طبقه سوم

کدملک:168 قیمت هرمتر:4/250/000 به صورت خشک

دو خوابه / طبقه دوم

کدملک:155 قیمت هرمتر:2/800/000 فول امکانات

یک خوابه
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه
یک خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه اول
روبروی پارک پرواز سه خوابه
پشت پارک چمران سه خوابه