خرید آپارتمان در اسلام شهر

یک خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5837 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه 🏢متراژ: 49 🗝تعداد واحد: 8 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: قطعی رهنی 💸مبلغ و...

دو خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5488 ?محدوده: اسلامشهر، واوان ?متراژ: 105 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت: 1...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5868 🛣محدوده: اسلامشهر، سرنوری 🏢متراژ: 62 🗝تعداد واحد: 3 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5851 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 53 🗝تعداد واحد: 12 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 📜نوع سند: قطعی رهنی 💸مبلغ...

بلوار خلیج فارس دو خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5114 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه، بلوار خلیج فارس 🏢متراژ: 100 🗝تعداد واحد: 4 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سن...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5834 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه 🏢متراژ: 80 🗝تعداد واحد: 3 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 📜نوع سند: آزاد 🗓سال ساخت: 1...

بلوار خلیج فارس دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5699 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه،بلوار خلیج فارس 🏢متراژ: 85 🗝تعداد واحد: 4 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 4 📜نوع سند: آز...

فروش آپارتمان 81 متری در مهدیه اسلام شهر

2 ماه قبل
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5832 🛣محدوده: اسلامشهر، مهدیه 🏢متراژ: 81 🗝تعداد واحد: 3 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓سال ساخت: 13...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5831 ?محدوده: اسلامشهر، سعیدیه ?متراژ: 54 ?تعداد واحد: 16 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5822 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 56 ?تعداد واحد: 24 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 1 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5435 ?محدوده: اسلامشهر، واوان ?متراژ: 103 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ?وام: ندارد ?نوع سند: آزاد...

بلوار گلها دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5435 ?محدوده: اسلامشهر، واوان، بلوارگلها ?متراژ: 103 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ?وام: ندارد ?نو...

بلوار خلیج فارس دو خوابه

فروش آپارتمان مسکونی? کد: 5731 ?محدوده: اسلامشهر، سعیدیه، بلوار خلیج فارس ?متراژ: 96 ?تعداد واحد: 8 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 4 ?نوع سند:...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5806 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 72 ?تعداد واحد: 3 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

یک خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5805 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 50 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...