خرید آپارتمان در اردبیل

پشت رفاه پشت پشم حلاجی دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم
یک خوابه / طبقه سوم
3
بطرف یحیوی، پشت استخر شهرداری سابق، کوچه مطهری سه خوابه / طبقه اول
خیابان آزادگان سه خوابه / طبقه اول
کوچه مولوی سه خوابه / طبقه ششم
3
دو خوابه / طبقه سوم
طبقه سوم
کوچه شهریار طبقه دوم