خرید آپارتمان در اختیاریه تهران

دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه سوم
1
طبقه چهارم
خیابان دیباجی جنوبی سه خوابه
خیابان دیباجی شمالی چهار خوابه
خیابان دیباجی جنوبی دو خوابه
خیابان دیباجی جنوبی سه خوابه
خیابان دیباجی جنوبی دو خوابه / طبقه سوم