خرید آپارتمان در اختیاریه تهران

9
سه خوابه / طبقه چهارم
10
خیابان اخلاقی شرقی سه خوابه / طبقه دوم
1
سه خوابه / طبقه اول
7
خیابان دیباجی جنوبی سه خوابه / طبقه دوم
6
خیابان دیباجی جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم
1
کوچه بهار جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم
7
کوچه بهار جنوبی دو خوابه / طبقه اول
8
دو خوابه / طبقه دوم
7
خیابان دیباجی جنوبی سه خوابه / طبقه سوم
7
خیابان دیباجی جنوبی دو خوابه / طبقه سوم