خرید آپارتمان در ائل گلی تبریز

دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه
سه خوابه
کوی دادگستری دو خوابه / طبقه یازدهم
4
سه خوابه
محله ائل گلی چهار خوابه / طبقه اول
محله ائل گلی سه خوابه / طبقه اول
چهار خوابه
سه خوابه / طبقه اول
محدوده دادگستری سه خوابه / طبقه اول