خرید آپارتمان در آزاد شهر

شهید بهشتی خیابان گرگان کوچه دنیای روسری دو خوابه / طبقه سوم
خیابان شاهرود کمربندی شهید کوهساری نبش اتو بنز ،انتهای کوچه دولتی مقدم دو خوابه / طبقه اول
کوچه سینما بهمن فرعی دوم سمت چپ ساختمان مهدیار طبقه 5 دو خوابه