خرید آپارتمان در آبادان

فلکه پتروشیمی، بلوار شهدای هسته ای

یک خواب سرویس مستر دار (سرویس خصوصی)

بهارستان(زمین شهری)، بلوار شهدای هسته ای

سه خواب، یک خواب مستر دار کلید اول موقعیت عالی و سر بلوار اصلی