آگهی های هلینکو

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۱۵۴ متری مشهد - دانشجو ۱۵ کد ملک : ۱۴۷۲۱۷ مبلغ فروش : ۱/۵۷۵ میلیارد تومان

حسابی شمالی سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری مشهد - حسابی شمالی ۱۸ کد ملک : ۱۴۷۰۹۳ مبلغ فروش : ۱/۲۲ میلیارد تومان

خیابان فرهاد سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۱۶۶ متری مشهد - فرهاد ۲۰ کد ملک : ۱۴۶۹۰۶ مبلغ فروش : ۲/۷۴ میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۱۱۰ متری مشهد - شریعتی ۴۵/۱ کد ملک : ۱۴۷۰۰۲ مبلغ فروش : ۸۰۰ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان ۱۲۴ متری مشهد - الهیه ۳۷ کفایی۱ کد ملک : ۱۴۷۰۳۷ مبلغ فروش : ۷۹۴ میلیون تومان

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان ۱۴۰ متری مشهد - هفت تیثر ۱۵/۱ کد ملک : ۱۴۷۰۴۳ مبلغ فروش : ۱/۱ میلیارد تومان

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۱۵۵ متری مشهد - هفت تیر ۱۹/۴ کد ملک : ۱۴۶۷۳۴ مبلغ فروش : ۱/۷۰۵ میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۹۵ متری مشهد - نقویه ۲۴ خوش منظر ۱۱ قطعه سوم کد ملک : ۱۴۶۴۵۷ مبلغ فروش : ۵۸۵ میلیون تومان

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری مشهد - سجادیه ۵۹ حقیقت ۳ کد ملک : ۱۴۶۵۱۳ مبلغ فروش : ۸۸۰ میلیون تومان

سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان ۱۴۷ متری مشهد - بلوار فردوسی مهدی ۴ کد ملک : ۱۴۶۵۱۴ مبلغ فروش : ۱/۶۲ میلیارد تومان

سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری مشهد - میدان محمدیه کد ملک : ۱۴۶۵۲۷ پمبلغ فروش : ۱/۰۸ میلیارد تومان

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری مشهد - هدایت ۵/۱۴ کد ملک : ۱۴۶۵۵۲ مبلغ فروش : ۷۵۵ میلیون تومان

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری مشهد - موسوی قوچانی ۱۱/۲ کد ملک : ۱۴۶۵۵۵ مبلغ فروش : ۱/۴۴۵ میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان ۷۵ متری مشهد - الهیه ۲۵ کد ملک : ۱۴۷۴۴۱ مبلغ فروش : ۲۶۰ میلیون تومان

سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری مشهد - معلم ۳۱ کد ملک : ۱۴۷۴۴۵ مبلغ فروش : ۱/۲ میلیارد تومان

جعفر حسین پور
جعفر حسین پور
آگهی فروش 1659
آگهی اجاره1001

آژانس هلینکو

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره