آگهی های مهستان

دو خوابه

فروش: ویلایی ?کد: 1414 ?منطقه: بلوارجانبازان ?متراژ: 99 ?قیمت کل: 1میلیارد و 500 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 3/...

دو خوابه

فروش: ویلایی ?کد: 1415 ?منطقه: برزمانی ?متراژ: 168 ?قیمت کل: 4میلیارد و 0 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 2/5طبقه،دو...

فروش: مغازه ?کد: 8173 ?منطقه: پاسداران ?متراژ: 16 ?قیمت کل: 600 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: امتیازات کامل، بدون ت...

فروش: مغازه ?کد: 8178 ?منطقه: زمانی ?متراژ: 28 ?قیمت کل: 384میلیون تومان ?قیمت هر متر:12 میلیون وهزار تومان ?امکانات: کف موزائیک، درب آهنی، س...

دو خوابه / طبقه چهارم

?کد: 3836 ?منطقه: شهرک فرهنگیان ?متراژ: 126 ?قیمت کل: 693میلیون تومان ?قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان ?امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه چهار...

محدوده جلالی

?کد: 1402 ?منطقه: جلالی ?متراژ: 136 ?قیمت کل: 600 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 0میلیون وهزار تومان ?امکانات: برزمین 7متر، کوچه 8 متری، ارتفاع 3/...

فروش: ویلایی ?کد: 1403 ?منطقه: آرامگاه باباطاهر ?متراژ: 200 ?قیمت کل: 1میلیارد و 200 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات...

دو خوابه

?کد: 1406 ?منطقه: شهرک الوند ?متراژ: 240 ?قیمت کل: 1میلیارد و 950 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 2/5طبقه، هرطبقه دوخ...

دو خوابه

?کد: 1407 ?منطقه: شهرک مدنی ?متراژ: 200 ?قیمت کل: 1میلیارد و 330 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 2/5طبقه، دوخواب، نو...

یک خوابه

?کد: 1389 ?منطقه: رکنی ?متراژ: 150 ?قیمت کل: 1میلیارد و 730 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: 2/5طبقه، یک خواب، کف موکت،...

فروش: خانه ?کد: 1376 ?منطقه: بلوارشاه حسینی ?متراژ: 300 ?قیمت کل: 2میلیارد و 0 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: دوخان...

?کد: 1379 ?منطقه: پاسداران ?متراژ: 97 ?قیمت کل: 270 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 2 میلیون و 800 هزار تومان ?امکانات: یک طبقه، کوچه 2 متری(6متری...

فروش: زمین ?کد: 1380 ?منطقه: شهرک فرهنگیان ?متراژ: 200 ?قیمت کل: 950میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: کوچه 12 متر، بر ز...

فروش: خانه ?کد: 1381 ?منطقه: حصارامام ?متراژ: 125 ?قیمت کل: 320میلیون تومان ?قیمت هر متر: 2 میلیون و 560 هزار تومان ?امکانات: دوطبقه، برساخت...

فروش: زمین ?کد: 1382 ?منطقه: فرهنگیان ?متراژ: 200 ?قیمت کل: 670 میلیون تومان ?قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان ?امکانات: کوچه ده متری.

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 1184
آگهی اجاره993
زارعی
زارعی
آگهی فروش 341
آگهی اجاره313

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره