دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4197 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 96 💰قیمت کل: 465میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4198 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 92 💰قیمت کل: 736 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 9واحد، طبقه اول، 2 خوا...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4199 📌منطقه: شهرک آفتاب 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 240 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4202 📌منطقه: شریعتی 📏متراژ: 115 💰قیمت کل: 690 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم،...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4208 📌منطقه: چهارراه بابک 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 325 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3 میلیون و250 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 1...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4210 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 86 💰قیمت کل: 408 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 10واحد، ط...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4211 📌منطقه: اعتمادیه غربی 📏متراژ: 71 💰قیمت کل: 550 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و750هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واح...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4212 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 662میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 5واحد،...

سه خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4113 📌منطقه: اعتمادیه 📏متراژ: 156 💰قیمت کل: 1میلیارد و 716میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 11 میلیون تومان 📦امکانات: 7طبقه 7واح...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4214 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 79 💰قیمت کل: 336 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و400هزار تومان 📦امکانات: 8طبقه 18واحد، طب...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4171 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 119 💰قیمت کل: 749میلیون و 700تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واح...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4172 📌منطقه: کولانج 📏متراژ: 112 💰قیمت کل: 582میلیون و 400 تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 200هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4173 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 180 💰قیمت کل: 2میلیارد و 12میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12 میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، ط...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4174 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 429 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 15واح...

دو خوابه / طبقه هفتم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4175 📌منطقه: شهرک مدنی 📏متراژ: 87 💰قیمت کل: 230 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 2 میلیون و 650 هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه 21و...

مهدی کلوندی
مهدی کلوندی
آگهی فروش 661
آگهی اجاره591

آژانس مهستان

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره