آگهی های مهرگان

ویلا 200 متری در نور نور مازندران

آگهی جدید
سه خوابه

دوبلکس سه خواب دو خواب مستر سند دار ۲۰۰زمین بنا ۱۵۰انشعابات نصب

دو خوابه

۱۶۰زمین بنا ۹۰ انشعابات نصب دو خواب یک خواب مستر انشعابات نصب نگهبانی پایان کار منطقه اپادانا

ویلا 190 متری در نور نور مازندران

آگهی جدید
دو خوابه

۱۹۰زمین بنا ۹۰انشعابات نصب نگهبانی دو خواب یک خواب سند دار پروانه ساخت.

ویلا 270 متری در نور نور مازندران

آگهی جدید
باریکلا سه خوابه

زمین ۲۷۰ متر بنا ۲۳۰ متر ۳خواب مستر سند شورای قیمت ۳/۷۰۰ باریکلا

ویلا 220 متری در نور نور مازندران

آگهی جدید
پولادکلا سه خوابه

زمین ۲۲۰ متر بنا ۱۶۵متر ۳ خواب ۲خواب مستر سند شورای قیمت ۲/۸۰۰ پولاد کلا کد ۴۳

ویلا 200 متری در نور نور مازندران

آگهی جدید
معصوم آباد دو خوابه

زمین ۲۰۰متر بنا ۸۵ متر ۲خواب یک خواب مستر سند تگ برگ قیمت ۱/۲۰۰ معصوم آباد کد۱۲

ویلا 130 متری در نور نور مازندران

آگهی جدید
جاده دریا

۱۳۰زمین بنا ۹۰ انشعابات نصب نگهبانی سنددار سک خواب مستر جاده دریا ۱۶۰۰

سعید توکلی
سعید توکلی
آگهی فروش 7
آگهی اجاره0

آژانس مهرگان

نور مازندران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره