آگهی های مشاوراملاک امام رضا( ع )

زمین مسکونی 360 متری در مهویزان صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۳ ۳۶۰مترزمین واقع درروستای مهویزان توافقی

زمین زراعی 1900 متری در پشتیر صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۲ ۱۹۰۰مترزمین کشاورزی واقع درروستای پشتیر متری ۱۵۰هزارتومان

خانه 215 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۱ یکباب منزل مسکونی ویلائی با۲۱۵مترزمین به انضمام ۲۱۵متردیگر چسبیده به زمین مذکور که درصورت نیاز فروخته میشود واقع در گوراب زرمیخ

کد۷۷۰ ۷۹۱متر زمین واقع درروستای نوکاشت متری ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان

کد۷۶۹ ۱۷۰متر زمین دارای نسق متری ۳میلیون تومان کوچه عادل

کد۷۶۸ ۱یکهزارمترزمین مسکونی پشت کانال سیاهکو متری ۴میلیون تومان به انضمام ۱۱۰۰مترمسکونی متری ۳میلیون و ۵۰۰هزارتومان

زمین زراعی 5000 متری در پشت مخ صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۶۷ ۵هزارمتر زمین کشاورزی واقع درروستای پشت مخ متری ۱۹۰هزارتومان تسطیح شده

کد۷۶۶ ۴۷۲مترزمین دارای پروانه ساخت ومحصور

کد۷۶۵ ۲۵۰۰مترزمین باکاربری باغی ومسکونی به انضمام یکدستگاه خانه نیمه ساز باپروانه ساخت واقع درروستای پائین بلگور متری ۱میلیون و ۵۰۰هزارتوما...

زمین زراعی 880 متری در ندامان صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۶۴ ۸۸۰متر زمین کشاورزی واقع درروستای ندامان متری ۱۷۰ هزارتومان

کلنگی 2284 متری در ولد صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۶۳ ۲۲۸۴مترزمین بایکباب منزل مسکونی کلنگی دارای نسق واقع درروستای ولد

مغازه 16 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۶۲ یکباب مغازه ۱۶متری واقع درگوراب زرمیخ متر۰ ۵میلیون تومان

کلنگی 981 متری در صومعه سرا صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۶۱ خانه کلنگی با۹۸۱مترزمین باهمه امکانات واقع درروستای مرکیه ۲میلیاردتومان

زمین مسکونی 850 متری در مهویزان صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۶۰ ۸۵۰متر زمین واقع درروستای مهویزان ۲۵۰مترمسکونی بقیه باغات متری ۱میلیون و ۵۰۰هزارتومان

زمین مسکونی 300 متری در چالکسر صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۵۹ ۳۰۰مترزمین مطرح درکمیسیون تغییر کاربری واقع درچالکسر متری ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان

علی حشمتی
علی حشمتی
آگهی فروش 50
آگهی اجاره0

آژانس مشاوراملاک امام رضا( ع )

صومعه سرا

گیلان، صومعه سرا، گوراب زرمیخ میدان شهرداری پشت مطب دکتر کارگر کوچه فرهنگ مشاوراملاک امام رضا علیه السلام

صداقت وشفافیت شعارنه<br /> بلکه <br /> باورماست

آگهی های فروش

آگهی های اجاره