آگهی های مشاوراملاک امام رضا( ع )

زمین مسکونی 418 متری در صومعه سرا صومعه سرا

آگهی جدید
ملارالیان

731

ّکد۷۶۵ ۲۵۰۰مترزمین باکاربری باغی ومسکونی به انضمام یکدستگاه خانه نیمه ساز باپروانه ساخت واقع درروستای پائین بلگور متری ۱میلیون و ۵۰۰هزارتوم...

کد۷۶۶ ۴۷۲مترزمین دارای پروانه ساخت ومحصور

کد۷۶۸ ۱یکهزارمترزمین مسکونی پشت کانال سیاهکو متری ۴میلیون تومان به انضمام ۱۱۰۰مترمسکونی متری ۳میلیون و ۵۰۰هزارتومان

کد۷۶۹ ۱۷۰متر زمین دارای نسق متری ۳میلیون تومان کوچه عادل

کد۷۷۰ ۷۹۱متر زمین واقع درروستای نوکاشت متری ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان

زمین مسکونی 360 متری در مهویزان صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۳ ۳۶۰مترزمین واقع درروستای مهویزان توافقی

خانه 1000 متری در صومعه سرا صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۴ یکباب منزل مسکونی ویلائی تازه ساز به انضمام یکهزارمتر زمین به همراه یکواحد گاوداری دارای سندمنگوله واقع درروستای پشت مسار به قیم...

زمین مسکونی 850 متری در پشت مخ صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۵ ۸۵۰متر زمین ۳۸۷مترمسکونی الباقی باغات متری ۲میلیون و ۲۰۰هزارتومان واقع درروستای پشت مخ

زمین مسکونی 375 متری در مهویزان صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۶ ۳۷۵مترزمین واقع درمهویزان به طرف میانبر ۵۵۰میلیون تومان

کد۷۷۷ ۲۵۰متر زمین مسکونی_تجاری واقع درگوراب زرمیخ دارای نسق

خانه 520 متری در صومعه سرا صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۸ ۱۲۰متر یکباب منزل مسکونی ۲۰سال ساخت به انضمام ۴۰۰مترحیاط باهمه امکانات

خانه 713 متری در پشتیر صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۷۷۸ ۸۵متر یکباب منزل به انضمام ۷۱۳مترزمین مسکونی باهمه امتیازات ۱۰سال ساخت واقع درروستای پشتیر ۴میلیاردو۵۰۰میلیون تومان

علی حشمتی
علی حشمتی
آگهی فروش 50
آگهی اجاره0

آژانس مشاوراملاک امام رضا( ع )

صومعه سرا

گیلان، صومعه سرا، گوراب زرمیخ میدان شهرداری پشت مطب دکتر کارگر کوچه فرهنگ مشاوراملاک امام رضا علیه السلام

صداقت وشفافیت شعارنه<br /> بلکه <br /> باورماست

آگهی های فروش

آگهی های اجاره