آگهی های مسکن شهر

چهار خوابه / طبقه چهارم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : ۲۶۰ ➖ تعداد اتاق : ۴ ➖ تعداد پارکینگ : ۳ ➖ سال ساخت : ۹۸ 🔖 قیمت هر متر مربع...

دو خوابه / طبقه اول

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 140 ➖ تعداد اتاق : 2 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1397 🔖 قیمت هر متر مر...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : ۱۰۹ ➖ تعداد اتاق : ۲ ➖ تعداد پارکینگ : ۱ ➖ سال ساخت : ۱۳۸۰ 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 150 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1398 🔖 قیمت هر متر مر...

یک خوابه / طبقه اول

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 77 ➖ تعداد اتاق : 1 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1390 🔖 قیمت هر متر مرب...

سه خوابه / طبقه اول

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 163 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1375 🔖 قیمت هر متر مر...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 80 ➖ تعداد اتاق : 2 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 85 🔖 قیمت هر متر مربع...

سه خوابه / طبقه سوم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 137 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : - 🔖 قیمت هر متر مربع...

چهار خوابه / طبقه چهارم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : ۲۶۰ ➖ تعداد اتاق : ۴ ➖ تعداد پارکینگ : ۳ ➖ سال ساخت : ۹۸ 🔖 قیمت هر متر مربع...

دو خوابه / طبقه اول

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 140 ➖ تعداد اتاق : 2 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1397 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه دوم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 312 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 2 ➖ سال ساخت : 1392 🔖 قیمت هر متر مر...

سه خوابه / طبقه اول

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 271متر ➖ تعداد اتاق : 3خوابه ➖ تعداد پارکینگ : 2 ➖ سال ساخت : 1394 🔖 قیمت ه...

چهار خوابه / طبقه چهارم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : ۲۸۵ ➖ تعداد اتاق : ۴ ➖ تعداد پارکینگ : ۵ ➖ سال ساخت : ۹۸ 🔖 قیمت هر متر مربع...

سه خوابه / طبقه اول

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 130 ➖ تعداد اتاق : 3 ➖ تعداد پارکینگ : 1 ➖ سال ساخت : 1378 🔖 قیمت هر متر مر...

چهار خوابه / طبقه نهم

🏠 فروش : مسکونی (آپارتمان،خانه) 📌 نوع بنا : آپارتمان ➖ مساحت : 550 ➖ تعداد اتاق : 4 ➖ تعداد پارکینگ : 4 ➖ سال ساخت : 1397 🔖 قیمت هر متر مر...

شاهین زراعتی
شاهین زراعتی
آگهی فروش 2977
آگهی اجاره451

آژانس مسکن شهر

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره