بلوار دکتر حسابی خیاابن حسابی شمالی 41 سه خوابه / طبقه سوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 235 ✅ قیمت : ( 845 میلیون قابلیت رهن تا 130 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ آسانسور ✅ نوع سند : شش دانگ ✅ کاغذ دیواری...

بلوار شریعتی خیابان شهید رفیعی 10 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 218 ✅ قیمت : ( 620 میلیون قابلیت رهن 100 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوب...

خیابان میعاد سه خوابه / طبقه اول

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 216 ✅ قیمت : ( 900 میلیون قابلیت رهن 200 کامل ) ✅ مجموعه 9 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی...

بلوارشهیدفلاحی خیابان فلاحی 1 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 234 ✅ قیمت : ( 460 میلیون قابلیت رهن تا 70 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ دونبش _ دوممر ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ کاغ...

فجر3 یک خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 232 ✅ قیمت : ( 410 میلیون 50 رهن کامل ) ✅ مجموعه 12 واحدی ✅ آسانسور ✅ پکیج و رادیاتور ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی...

بلوار شهید فلاحی خیابان فلاحی 12 دو خوابه / طبقه اول

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 223 🔷 یکشنبه 26 خرداد ۱۳۹۸ ✅ قیمت : ( 590 میلیون قابلیت رهن 90 کامل ) ✅ مجموعه 7 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ م...

بلوار دکتر حسابی حسابی شمالی 35 دو خوابه

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 233 ✅ قیمت : ( متری 6 / 500 ) ✅ مجموعه 12 واحدی ✅ آسانسور ✅ پکیج و رادیاتور ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت...

مجتمع مرمربتن سه خوابه / طبقه اول

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 231 🔷 پنجشنبه 6 خرداد ۱۳۹۸ ✅ قیمت : ( 360 میلیون قابلیت رهن 100 کامل ) ✅ مجموعه 16 واحدی ✅ دو نبش ✅ آسانسور...

بلوار شریعتی , خیابان رفیعی 7 یک خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 230 ✅ قیمت : ( 350 میلیون قابلیت رهن 50 کامل ) ✅ مجموعه 12 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی ✅...

بلوار شریعتی شریعتی 70 نرگس دو خوابه / طبقه سوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 228 ✅ قیمت : ( 325 میلیون قابلیت رهن 55 کامل ) ✅ مجموعه 7 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی ✅ ا...

بلوار شهید فلاحی , خیابان فلاحی 38 دو خوابه / طبقه سوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 227 ✅ قیمت : ( 490 میلیون قابلیت رهن 65 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی ✅ ا...

بلوار شهید فلاحی , خیابان فلاحی 38 دو خوابه / طبقه چهارم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 226 🔷 پنجشنبه 30 خرداد ۱۳۹۸ ✅ قیمت : ( 720 میلیون قابلیت رهن 100 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ...

بلوارشهیدفلاحی , خیابان فلاحی 8 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 225 ✅ قیمت : ( 620 میلیون قابلیت رهن 100 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی ✅...

بلوار شهید فلاحی , خیابان فلاحی 50 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 224 🔷 سه شنبه 28 خرداد ۱۳۹۸ ✅ قیمت : ( 530 میلیون قابلیت رهن 80 کامل ) ✅ مجموعه 7 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ...

بلوار دکتر حسابی خیابان حسابی 36 مجتمع شقایق دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 222 ✅ قیمت : ( 350 میلیون قابلیت رهن 50 کامل ) ✅ مجموعه 12 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی ✅...

الیاس تواضع
الیاس تواضع
آگهی فروش 62
آگهی اجاره0

آژانس راد مسکن

مشهد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره