آگهی های رادوین

یک خوابه

🔱کد521 ️🏠دوطبقه فروشی ☑️خیابان نیلوفرشمالی7 ☑️متراژ110متر ☑️زیربنابالا75متر ☑️زیربناپایین65متر ☑️هرطبقه تک خواب ☑️ورودی جدا ☑️امتیازات بجز برق...

دو خوابه

🔱کد502 ️🏠ممنزل فروشی ☑️خیابان نسیم9 ☑️متراژ120متر ☑️زیربنا85متر ☑️2خواب ☑️ماشین رو ☑️امتیازات کامل ☑️دوکله ☑️سندموقوفه 💸قیمت:205میلیون

دو خوابه

🔱کد508 ️🏠ممنزل فروشی دوطبقه ☑️خیابان نسیم 20 ☑️متراژ112متر ☑️زیربنا120مترهرطبقه ☑️2خواب0هرطبقه ☑️ورودی جدا ☑️امتیازات جدا ☑️سندقولنامه ای 💸قی...

سه خوابه

🔱کد506 ️🏠ممنزل فروشی ☑️خیابان قائم22 ☑️متراژ135متر ☑️زیربنا100متر ☑️3خواب ☑️ماشین رو ☑️امتیازات کامل ☑️بازسازی شده ☑️سندشش دنگ وکالتی 💸قیمت:...

یک خوابه

🔱کد504 ️🏠ممنزل فروشی ☑️فروتقه باقرلعلوم7 ☑️متراژ121متر ☑️زیربنا75متر ☑️1خواب ☑️ماشین رو ☑️امتیازات کامل ☑️سندشش دنگ وکالتی 💸قیمت:180میلیون

دو خوابه

🔱کد502 ️🏠ممنزل فروشی ☑️خیابان نسیم9 ☑️متراژ120متر ☑️زیربنا85متر ☑️2خواب ☑️ماشین رو ☑️امتیازات کامل ☑️دوکله ☑️سندشش دنگ 💸قیمت:205میلیون

خیابان 15 خرداد دو خوابه

🔱کد501 ️🏠منزل فروشی ☑️خیابان 15خرداد4/2 ☑️متراژ160متر ☑️زیربنا90متر ☑️2خواب ☑️ماشین رو ☑️امتیازات کامل ☑️سندشش دنگ وکالتی 💸قیمت:450میلیون

دو خوابه

منزل فروشی ☑️خیابان گلستان 6 ☑️متراژ280متر ☑️زیربنا177متر ☑️ت2خواب ☑️ماشین رو ☑️امتیازات کامل ☑️سندشش دونگ بنام 💸قیمت:950میلیون

🔱کد526 ️🏠دوطبقه فروشی ☑️خیابان قائم29 ☑️متراژ200متر ☑️زیربنا هر واحد80متر ☑️امتیازات کامل ☑️سندملکی 💸قیمت:450میلیون

🔱کد525 ️🏠زمین فروشی ☑️خیابان نیلوفرجنوبی حاشیه22متری ☑️متراژ200متر ☑️ابعاد20*10 ☑️کنارساخت وساز ☑️سندقولنامه ایی 💸قیمت:متری630هزارتومان

دو خوابه

🔱کد524 ️🏠منزل فروشی ☑️خیابان باقری2 ☑️متراژ250متر ☑️زیربنا90متر ☑️2خواب ☑️امتیازات کامل ☑️سندشش دنگ اوقاف 💸قیمت:350میلیون

دو خوابه

🔱کد523 ️🏠منزل فروشی ☑️خیابان نیازمند24 ☑️متراژ136متر ☑️زیربنا100متر ☑️2 خواب ☑️12سال ساخت ☑️امتیازات کامل ☑️سندشش دنگ 💸قیمت:220میلیون

یک خوابه

🔱کد522 ️🏠ممنزل فروشی ☑️خیابان قائم29 ☑️متراژ135متر ☑️زیربنا110متر ☑️تک خواب ☑️10سال ساخت ☑️امتیازات کامل ☑️سندملکی 💸قیمت:360میلیون

یک خوابه

🔱کد520 ️🏠ممنزل فروشی ☑️خیابان باقری26 ☑️متراژ60متر ☑️زیربنا60متر ☑️تک خواب ☑️دوبلکس ☑️امتیازات کامل ☑️سندقولنامه ایی 💸قیمت:150میلیون

دو خوابه

🔱کد519 ️🏠منزل فروشی ☑️خیابان نرگس قائم17 ☑️متراژ190متر ☑️زیربنا118متر ☑️ت2 خواب ☑️امتیازات کامل ☑️سنداوقافی 💸قیمت:190میلیون

محسن مشفق
محسن مشفق
آگهی فروش 327
آگهی اجاره103

آژانس رادوین

کاشمر

آگهی های فروش

آگهی های اجاره