آگهی های دلتا

ویلا 250 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ۷۲ 🏛نیم پیلوت 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ۲۵۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۱۵۰ متر ▪️ تعداد خواب : ۳ ▪️ پیش پرداخت ۵۰۰ میلیون 💰 قیمت کل ۲ میلیارد...

ویلا 200 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
دو خوابه

کد ۲۹ 🏛همکف 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ۲۰۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۹۰ متر ▪️ تعداد خواب : ۲ ▪️ پیش پرداخت ۳۰۰ میلیون 💰 قیمت کل ۹۵۰ میلیون ▪️ تحت...

ویلا 270 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ٩۴ 🏛نیم پیلوت مبله 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ۲۷۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۱۷۰ متر ▪️ تعداد خواب : ۳ ◾️ مبله ▪️ پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون 💰 قیمت كل...

ویلا 350 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ۹۱ 🏛نیم پیلوت مبله 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ۳۵۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۱۵۰ متر ▪️ تعداد خواب : ٣ ▪️ پیش پرداخت ١ میلیارد 💰 قیمت كل ٢/۵۰۰ ▪️...

ویلا 300 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ۸۹ 🏛همکف مبله 📍 بهدشت نور ◾️ پلاک اول جنگل ▪️ مساحت زمین: ٣٠٠ متر ▪️ مساحت بنا: ۱۳۰ متر ▪️ تعداد خواب : ٣ ▪️ پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون 💰 قیمت...

ویلا 250 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ۹۰ 🏛نیم پیلوت 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ۲۵۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۱۷۰ متر ▪️ تعداد خواب : ٣ ▪️ پیش پرداخت ١ میلیارد 💰 قیمت كل ٢ میلیارد ▪️ ت...

ویلا 220 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
دو خوابه

کد ٩٢ 🏛همكف 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ٢٢٠ متر ▪️ مساحت بنا: ٩٠ متر ▪️ تعداد خواب : ٢ ▪️ پیش پرداخت ٧٠٠ میلیون 💰 قیمت كل ١/٣٠٠ ▪️ تحت #اقساط...

ویلا 180 متری در چمستان چمستان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

کد ٩٧ 🏛همكف ▪️ مساحت زمین: ١٨٠ متر ▪️ مساحت بنا: ٨٠ متر ▪️ تعداد خواب : ٢ ▪️ پیش پرداخت ٦٠٠ میلیون 💰 قیمت كل ١/٣٥٠ میلیارد ▪️ تحت #اقساط تواف...

ویلا 200 متری در چمستان چمستان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

کد ۱۰۰ 🏛همكف ▪️ مساحت زمین: ۲۰۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۹۰ متر ▪️ تعداد خواب : ٢ ▪️ پیش پرداخت ۷۰۰ میلیون 💰 قیمت كل ١/۴۵۰ میلیارد ▪️ تحت #اقساط توا...

ویلا 220 متری در چمستان چمستان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه همکف

کد ۹۸ 🏛همكف مدرن ▪️ مساحت زمین: ۲۲۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۹۰ متر ▪️ تعداد خواب : ٢ ▪️ پیش پرداخت ۹۰۰ میلیون 💰 قیمت كل ۲ میلیارد ▪️ تحت #اقساط توا...

ویلا 250 متری در چمستان چمستان

آگهی جدید
دو خوابه

کد ۱۰۱ 🏛همكف مدرن ▪️ مساحت زمین: ۲۵۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۱۰۰ متر ▪️ تعداد خواب : ٢ ▪️ پیش پرداخت ۷۰۰ میلیون 💰 قیمت كل ١/٣٥٠ میلیارد ▪️ تحت #اقس...

ویلا 250 متری در چمستان چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ۹۹ 🏛دوبلکس ▪️ مساحت زمین: ۲۵۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۱۶۰ متر ▪️ تعداد خواب : ۳ ▪️ پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون 💰 قیمت كل ١/۹۰۰ میلیارد ▪️ تحت #اقساط ت...

ویلا 300 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ۷ 🏛تریبلکس مدرن 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ۳۰۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۲۶۰ متر ▪️ تعداد خواب : ۳ ▪️ پیش پرداخت ۹۰۰ میلیون 💰 قیمت و اطلاعات بیش...

ویلا 300 متری در چمستان چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ٩٦ 🏛دوبلکس مدرن ▪️ مساحت زمین: ٣٠٠ متر ▪️ مساحت بنا: ٢٥٠ متر ▪️ تعداد خواب : ۳ ▪️ پیش پرداخت ۱ میلیارد 💰 قیمت كل ٣/٥٠٠ میلیارد ▪️ تحت #اقس...

ویلا 300 متری در بهدشت چمستان

آگهی جدید
سه خوابه

کد ۷۷ 🏛دوبلکس مبله 📍 بهدشت نور ▪️ مساحت زمین: ۳۰۰ متر ▪️ مساحت بنا: ۲۴۰ متر ▪️ تعداد خواب : ۳ ▪️ مبله ▪️ پیش پرداخت ۹۰۰ میلیون 💰 قیمت کل ۳...

سمعى
سمعى
آگهی فروش 102
آگهی اجاره0

آژانس دلتا

چمستان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره