آگهی های تمدن برتر

یک خوابه / طبقه چهارم

نور و نقشه عالی ، دسترسی عالی ، سالن آفتابگیر و پرده خور و ... سند ازاد

دو خوابه / طبقه اول

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ...

خیابان دهخدا دو خوابه / طبقه سوم

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ...

طبقه اول

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ... سند یک ماهه

یک خوابه / طبقه چهارم

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ...

خیابان برج معلم دو خوابه / طبقه ششم

فول امکانات ،موقعیت عالی، نور و نقشه عالی، و...

دو خوابه / طبقه هفتم

نور و نقشه عالی، دسترسی عالی

خیابان 15 دو خوابه / طبقه سوم

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر

دو خوابه / طبقه دوم

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ...

دو خوابه / طبقه دوم

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ...

یک خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه همکف

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ...

دو خوابه / طبقه چهارم

(مبلغ 35 تومن برای سند نگه میدارد) خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر فوق العاده ...

دو خوابه / طبقه سوم

خوش نقشه و رو به آفتاب و نور گیر

دو خوابه / طبقه اول

40م وام کسر میشود تحویل حداکثر تیر ماه 98 خشک ،فول امکانات ،موقعیت عالی، نور و نقشه عالی، و...

اسدی
اسدی
آگهی فروش 53
آگهی اجاره2

آژانس تمدن برتر

زنجان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره