آگهی های املاک ۳۶۰

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان شهرک مدرس قیمت کل: ۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۵۹ متراژ:۱۴۲ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۳۹۹...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان هنرستان قیمت کل: ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۶۲ متراژ:۱۳۰ متر تعداد خواب:دو سال ساخت:۱۳۹۸ ن...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان شکریه قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۸ متراژ:۱۷۰ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۴۰۰ نوع ملک:آپارتمان نوع پارکی...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان استادان قیمت کل: ۷,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۹۰۰ متراژ:۱۵۲ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۴۰۰ ن...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان مهدیه قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۱۲۵,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۹ متراژ:۸۰ متر تعداد خواب:دو سال ساخت:۱۳۹۰ نوع...

بوعلی بالا یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان بوعلی بالا قیمت کل: ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۷ متراژ:۶۹ متر تعداد خواب:یک سال ساخت:۱۳۹۸...

۱۸ متری شکریه دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۶ متراژ:۸۰ متر تعداد خواب:دو سال ساخت:۱۳...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان شهرک مدرس قیمت کل: ۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۸۹ متراژ:۱۳۵ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۴۰۱...

دو خوابه / طبقه ششم

فروش آپارتمان پردیس قیمت کل: ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۰ متراژ:۱۱۰ متر تعداد خواب:دو سال ساخت:۱۳۹۶ نوع...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مهدیه قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۵ متراژ:۱۴۰ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۴۰۰ نوع...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مهدیه قیمت کل: ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۸۸ متراژ:۱۴۰ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۴۰۰ نوع...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان استادان قیمت کل: ۷,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۹۰۰ متراژ:۱۵۲ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۴۰۰ ن...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان مهدیه قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۱۲۵,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۹ متراژ:۸۰ متر تعداد خواب:دو سال ساخت:۱۳۹۰ نوع...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان شکریه قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۰,۸۸۲,۳۵۲ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۸ متراژ:۱۷۰ متر تعداد خواب:سه سال ساخت:۱۴۰۰ نوع...

بوعلی بالا یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان بوعلی بالا قیمت کل: ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات ملک کد ملک:۳۸۹۷ متراژ:۶۹ متر تعداد خواب:یک سال ساخت:۱۳۹۸...

اقای عروتی زاد
اقای عروتی زاد
آگهی فروش 72
آگهی اجاره0

آژانس املاک ۳۶۰

همدان

آگهی های فروش

آگهی های اجاره

-->