آگهی های املاک گواشیر

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-میدان رسالت

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-خیابان همتی فر

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-خیابان آیت الله صالحی

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-بلوار شیراز

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-پارک مطهری

خیابان کمیل

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-کمیل

هزار و یک شب

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-خیابان هزارویکشب

فروش آپارتمان تک برگ درکرمان-کوی فرهنگیان

فروش زمین - کلنگی تک برگ درکرمان-خیابان امام جمعه

هزار و یک شب

فروش زمین - کلنگی تک برگ درکرمان-خیابان هزارویکشب

ملک فوق دو کله میباشدد سند تکبرگ 6 دانگ ملک میباشد معبر اصلی 16متری

آقای آزادی
آقای آزادی
آگهی فروش 11
آگهی اجاره0

آژانس املاک گواشیر

کرمان

کرمان خیابان ابنوس کوچه شماره ۱۱ انتهای کوچه ۱۱ فضای سبز هست املاک گواشیر پشت درختان فضای سبز میباشد

آگهی های فروش

آگهی های اجاره