مرزداران غربی , خیابان ابوالفضل دو خوابه / طبقه پنجم

مرزداران غربی خ ابوالفضل 75 متر دو خوابه طبقه پنجم دارای انباری و پارکینگ و آسانسور و بالکن 1 سال ساخت قیمت : متری 23 میلیون تومان ( 1/725 میلیارد تو...

مرزداران شرقی , خیابان آریافر دو خوابه / طبقه چهارم

مرزداران شرقی خ آریافر 92 متر دو خوابه طبقه چهارم دارای انباری و پارکینگ و آسانسور و بالکن 4 سال ساخت قیمت : متری 25/540 میلیون تومان ( 2/350 میلیارد...

مرزداران شرقی , خیابان اطاعتی یک خوابه / طبقه دوم

مرزداران شرقی خ اطاعتی 65 متر یک خوابه طبقه دوم بدون پارکینگ و آسانسور دارای انباری و بالکن 17 سال ساخت قیمت : متری 17/538 میلیون تومان ( 1/140 میلیا...

مرزداران غربی , خیابان ناهید سه خوابه / طبقه سوم

مرزداران غربی خ ناهید 130 متر سه خوابه طبقه سوم دارای پارکینگ و آسانسور و انباری بدون بالکن 5 سال ساخت قیمت : متری 21/900 میلیون تومان ( 2/850 میلیار...

مرزداران شرقی , خیابان گلستان دو خوابه / طبقه سوم

مرزداران شرقی خ گلستان 81 متر دو خوابه طبقه سوم دارای پارکینگ و انباری بدون آسانسور و بالکن بازسازی شده قیمت : متری 15/800 میلیون تومان ( 1/280میلیار...

مرزداران غربی , بلوار خرمرودی سه خوابه

مرزداران غربی بلوار خرم رودی 164 متر سه خوابه طبقات مختلف دارای پارکینگ و آسانسور و انباری و بالکن نوساز قیمت : متری 26 میلیون تومان ( 4/264 میلیارد...

مرزداران غربی خیابان ناهید دو خوابه / طبقه اول

مرزداران غربی خ ناهید 105 متر 2 خوابه طبقه اول دارای انباری و آسانسور و پارکینگ و بالکن نو ساز قیمت : متری 26 میلیون تومان ( 2/730 میلیارد تومان )

مرزداران غربی خیابان ناهید سه خوابه / طبقه اول

مرزداران غربی خ ناهید 138 متر 3 خوابه طبقه اول دارای انباری و آسانسور و پارکینگ و بالکن 12 سال ساخت قیمت : متری 23 میلیون تومان ( 2/400 میلیارد تومان...

مرزداران شرقی بلوار ایثار سه خوابه / طبقه اول

مرزداران شرقی بلوار ایثار 145 متر سه خوابه طبقه اول دارای انباری و بالکن بدون آسانسور و پارکینگ ( سه طبقه تک واحدی ) 15 سال ساخت دارای 112 متر قدرالس...

مرزداران شرقی خیابان گلدیس دو خوابه / طبقه چهارم

مرزداران شرقی گلدیس 80 متر 2 خوابه طبقه چهارم دارای انباری و آسانسور و پارکینگ و بالکن 3 سال ساخت قیمت : متری 30 میلیون تومان ( 2/400 میلیارد تومان )

مرزداران غربی بلوار لاله دو خوابه / طبقه زیر همکف

مرزداران غربی بلوار لاله 93 متر 2 خوابه طبقه زیر همکف بدون انباری و آسانسور و پارکینگ و بالکن 19 سال ساخت قیمت : متری 17/200 میلیون تومان ( 1/600 میل...

مرزداران شرقی خیابان پردیس دو خوابه / طبقه دوم

مرزداران شرقی خ پردیس 81 متر 2 خوابه طبقه دوم دارای انباری و آسانسور و پارکینگ و بالکن 15 سال ساخت قیمت : متری 17/280 میلیون تومان ( 1/400 میلیارد تو...

مرزداران شرقی بلوار ایثار دو خوابه / طبقه اول

مرزداران شرقی بلوار ایثار 155 متر 2 خوابه طبقه اول دارای انباری و آسانسور و پارکینگ و بالکن 14 سال ساخت آپارتمان فوق بعد از فروش میبایست دو سال در رهن...

مرزداران شرقی خیابان اطاعتی شمالی دو خوابه / طبقه اول

مرزداران شرقی اطاعتی شمالی 120 متر 2 خوابه طبقه اول دارای انباری و پارکینگ و بالکن بدون آسانسور 17 سال ساخت قیمت : متری 20 میلیون تومان ( 2/400 میلیا...

مرزداران غربی خیابان ابراهیمی دو خوابه / طبقه اول

مرزداران غربی خ ابراهیمی 85 متر 2 خوابه طبقه اول دارای انباری و پارکینگ و بالکن و آسانسور 4 سال ساخت قیمت : متری 25/800 میلیون تومان ( 2/200 میلیارد...

فرشید روحانی
فرشید روحانی
آگهی فروش 61
آگهی اجاره95

آژانس املاک بنایی

تهران

آگهی های فروش

آگهی های اجاره